Suvlasništvo stana

 

PITANJE:

Sestra i ja smo suvlasnice stana od 85 m2 i to svaka u 1/2. Stan smo naslijedile od pokojnih roditelja.Ja sam sa roditeljima živjela u zajedničkom domaćinstvu 30 godina , sve do njihove smrti, dok se sestra udala i zadnjih 10 godina živi u inozemstvu. Sada je sestra pokrenula postupak za diobu stana. Zanima me da li ja imam kakva prava kao osoba koja je živjela u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima , te da li ja mogu isplatiti sestru u vrijednosti njezinog suvlasničkog dijela?


ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.Svaki suvlasnik ima pravo zahtjevati razvrgnuće suvlasničke zajednice i to u svako doba. Pravo zahtjevati razvrgnuće suvlasničke zajednice ne zastraijeva. U Vašem slučaju , radi se o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina – stana veličine 80 m2. Suvlasnici mogu zajedničkim sporazumom podijeliti nekretninu ukoliko je to dopušteno. Dakle , Vi i sestra možete postići sporazum o diobi stana na  način da se stan fizički podjeli na dva dijela i to tako da svaki taj dio sam za sebe predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. O tome mora biti satavljen građevinski elaborat po vještaku građevinske struke koji  čini prijedlog diobe stana na dva dijela, a potvrdu o tome da li svaki novonastali posebni dio čini samostalnu uporabnu cjelinu daje nadležno tijelo za građevinarstvo koje ocjenjuje da li predviđeni posebni dio čini samostalnu uporabnu cjelinu sukladno Zakonu o građenju i posebnim propisima. Drugim riječima ocjenjuje da li svaki posebni dio predstavlja stan sam za sebe u smislu građevinskih propisa na način kako je to sadržano u građevinskom elaboratu. Na temelju takove potvrde nadležnog tijela , kojom se potvrđuju građevinski elaborat o mogućoj diobi stana i Vašeg sporazuma kojom očitujete svoju volju da prihvaćate takovu diobu , možete upisati svoje pravo vlasništva u zemljišne knjige na sada novonastalom posebnom  dijelu nekretnine (etažno vlasništvo). Međutim,  ukoliko suvlasnici ne mogu postići sporazum oko diobe, tada to umjesto njih čini sud u izvanparničnom postupku. Tijekom postupka , prvo se utvrđuje da li je moguća fizička dioba , na način kako je navedeno prethodno, te ukoliko nije tada se mora provesti tzv. civilno razvrgnuće suvlasničke zajednice. To znači da se procjenjuje tržišna vrijednost nekretnine , te se prodajom na javnoj dražbi cijena postignuta nadmetanjem dijeli među suvlasnicima sukladno n jihovim suvlasničkim omjerima. Vi možete isplatiti Vašu sestru ukoliko ona na to pristaje, ili obratno. Međutim ukoliko o tome nema sporazuma, tada suvlasnik ima pravo zahtjevati razvrgnuće isplatom ako učini vjerojatnim da za to postoje osobito ozbiljan razlog, pa sud može odlučiti da mu pripadne stvar u cjelosti a da taj suvlasnik isplati ostale u vrijjednosti njihovih suvlasničkih djelova i u roku koji odredi sud. Vi kao osoba koja je živjela u zajedničkom kućanstvu sa roditeljima nemate s toga osnova nikakva veća prava kao suvlasnik stana od onih koja ima Vaša sestra.

 

 


Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu