Stjecanje vlasništva nekretnine

 

PITANJE:

Stjecanje vlasništva nekretnine

Da li nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kojim se kupuje nekretnina mora kupac odmah uknjižiti pravo vlasništva, i mora li odmah prijaviti porez na promet ili to može učiniti tek nakon uknjižbe prava vlasništva. 


 

 ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV) odredbom članka 119. st.1 propisuje da se vlasništvo nekretnine stječe upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjno očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja. Dakle , za valjano stjecanje prava vlasništva na nekretnini nije dovoljno zaključiti valjani pravni posao (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o zajedničkoj gradnji i sl.) već je potrebno izvršiti upis prava vlasništva u zemljišne knjige. To znači da se o pravnom poslu koji ima za cilj stjecanje prava vlasništva mora sačiniti valjana pismena isprava čiji sadržaj mora odgovarati pravilima zemljišnoknjižnog prava , te takova isprava čini pravni temelj za upis prava vlasništva, koje se, kako je rečeno, stječe upisom u zemljišnu knjigu. ZV propisuje da provedena uknjižba djeluje od trenutka kada je sudu bio podnesen zahtjev za uknjižbu.Prema tome, svatko tko je zaključio pravni posao kojem je cilj stjecanje prava vlasništva na nekretnini mora podnijeti zemljišno-knjižnom odjelu suda na čijem području se nalazi nekretnina zahtjev za upis prava vlasništva koji će se obaviti na temelju isprava o pravnom poslu čiji sadržaj i oblik moraju odgovarati pravilima zemljišnoknjižnog prava.Dakle , upisom u zemljišne knjige stjecanja prava vlasništva , stečeno pravo vlasništva ima tzv. aposolutni učinak što znači da ima učinak prema svim trećim pravnim i fizičkim osobama. Onaj tko se upiše u zemljišne knjige kao vlasnik uživa zaštitu prava vlasništva prema svim trećima koji smatraju da imaju  pravo vlasništva na tu nekretninu a nisu to pravo upisali u zemljišne knjige. Dakako, moguće su i zlouporabe prava od strane sudionika pravnog posla pa se u  zemljišne knjige može upisati i onaj koji ima valjanu ispravu za upis prava vlasništva a da je pri zaključenju pravnog posla znao ili mogao znati da je već ranije pravo vlasništva nekretnine otuđeno ili ograničeno za korist trećeg. Zakon ne štiti tzv. nesavjesne stjecatelje prava vlasništva, a to su oni koji su znali ili mogli znati da je stvar koja je predmet promjene vlasništva već ranije otuđena trećoj osobi.No , teret dokazivanja jest na onome tko tvrdi da je upisani vlasnik nekretnine nesavjestan stjecatelj, jer se savjesnost upisnog vlasnika presumira. Porez na promet nekretnina mora se prijaviti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora i ta obveza stjecatelja neovisna je od uknjižbe prava vlasništva. Ne prijavljivanje ili zakašnjenje sa prijavom poreza na promet nekretnina jest prekršaj za koji je propisana novčana kazna.

 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu