Suglasnosti susjeda

 

PITANJE:
Mogu li unutar svoga stana baš sve radove izvoditi bez suglasnosti vlasnika ostalih stanova?


ODGOVOR:

Predrag Ilić dipl. iur.Vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine (etažno vlasništvo) ovlašćuje vlasnika tog posebnog dijela (koji je uvijek ujedno i suvlasnik cijele nekretnine u određenom omjeru sa kojim je povezano vlasništvo posebnog dijela) da izvršava se vlasničke ovlasti (pravo posjedovanja,uporabe,korištenja i raspolaganja ) i dužnosti na tom dijelu bez da o tome mora imati odobrenje drugih vlasnika.To znači da etažni vlasnik , bez traženja odobrenja od ostalih suvlasnika zgrade, može na svom stanu izvoditi sve radove i prepravke koje želi. Ograničenja su slijedeća: radovi moraju biti u skladu sa građevinskim propisima pri čemu se ne smije prouzročiti oštećenje zgrade i drugih djelova nekretnine niti stvoriti opasnost za nastupanje štete, ne smije  zadirati  u zajedničke djelove nekretnine ili u posebne djelove nekretnine,osim u slučajevima propisanim zakonom.  Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s promjenama koje je izvršio suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine  odgovara im taj suvlasnik; više suvlasnika na posebnom dijelu odgovaraju za tu štetu solidarno.


Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu